جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف واحد امور دارویی
-       تخمین داروی مورد نیاز شهرستان طبق چارت وتقاضای مراکز
-       خرید دارو از شرکت های دارویی
-       تعیین سهمیه مراکز ونظارت بر توزیع دارو به مراکز در فاصله زمانی معین
-       کنترل اسناد داروییمرکز بهداشت شهرستان
-       کنترل اسناد دارویی داروخانه های خصوصی طرف قرداد
-       بررسی نسخ پزشکان مراکز
-       کنتر ل آمار ماهیانه ارسالی از داروخانه های مراکز
-       ارائه آمار در موقع مقرر به مرکز بهداشت استان
-       کسب آگاهی لازم در مورد تغییر قیمت داروها و اعلام به مراکز تحت پوشش
-       اطلاع از وضعیت انبار دارویی وشرایط نگهداری داروها وهماهنگی در استاندارد سازی وضعیت انبارهای دارویی وکنترل تاریخ انقضاء داروها ی موجود در انبار
-       شرکت در جلسه پزشکان مراکز وارائه مطالب آموزشی مورد نیاز
-       پایش مراکز و نظارت بر خانه های بهداشت تحت پوشش
-       امحاء داروهای تاریخ گذشته طبق ضوابط امحاء وجلوگیری از اتلاف سرمایه
-       رسیدگی به شکایات مردمی
-       آموزش پرسنل کاردان وپزشک در بدو خدمت
-       جمعآوری داروهای تاریخ گذشته کلیه مراکز وانهدام داروهای تاریخ گذشته 
-       بازدید از عطاری ها وجمع آوری داروهای غیر مجاز با همکاری کارشناس بهداشت محیط
-       همکاری با پلیس راه توره در خصوص کارشناسی داروهای قاچاق
-       تحویل داروهای مخدر از دانشگاه به منظور ادامه روند ارئه خدمات به بیماران در شهرستان
-       ارسال آخرین دستور العملهای تغییر قیمت دارو به مراکز بهداشتی درمانی
 
           
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved