جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف واحدآمار
                    جمع آوری وجمع بندی آمارهای بهداشتی –درمانی ارسالی از مراکز شهری وروستایی تحت پوشش 
                    بررسی وکنترل وجمع بندی آمارهای جمعیتی ومحاسبه انواع شاخصهای آماری و رسم نمودار. 
                   ورود اطلاعات آماری( اعم از بهداشتی ودرمانی وپرسنلی ) در برنامه اتوماسیون آماری دانشگاه 
                    ورود داده های آماری درنرم افزارهای مربوطه جهت تحویل به مرکز بهداشت استان مرکزی  
                    انجام پایش از مراکز وخانه بهداشت تابعه
                    اجرای برنامه آموزشی در خصوص فرمهای آماری
                    پیگیری در جهت تامین فرمهای آماری از نظر چاپ وتوزیع آن
                    همکاری  در تهیه سالنامه آماری دانشگاه
                    مسئول برنامه  ثبت و طبقه بندی علل آن و آنالیز مرگ ومیرهای شهرستان شازند
                    تهیه آمار خودکشی به صورت ماهیانه
                    همکاری در تهیه طرحهای آمارگیری درزمینه های مختلف بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی
                    تهیه گزارشات دوره ای ازعملکرد واحدهای مختلف شبکه بهداشت 
                     برگزاری جلسات آموزشی آمارجهت کاردانها وبهورزان در طول سال
                   همکاری با سایر ارگانها، ادارات مانند ثبت احوال ... و ارائه آمارهای درخواستی به استناد دستور مدیران
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
بیشتر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved