جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

به نام خدا

شرح وظایف و مسئولیتهای واحد بهداشت حرفه‌ای

 

-                 تعریف :

بنا به تعریف ، بهداشت حرفه‌ای عبارت‌است از علم و هنر پیشگیری از بیماریها و حوادثناشیازکار ، تأمین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت شاغلین یا بنا به تعریف دیگر ، بهداشت‌حرفه‌ای علم و هنری ‌است که با پیش‌بینی ، شناسایی ، اندازه‌گیری ، ارزیابی ، کنترل و ارزشیابی عوامل و شرایط زیان‌آور محیط‌کار و انجام مراقبتهای بهداشتی ، درمانی ، حافظ سلامت کارکنان و شاغلین و افراد وابسته به آنها می‌باشد

سایر تعاریف :

الف - کارگر : کسی که به‌هرعنوان درمقابل دریافت حقّ‌‌السّعی ، اعمّ‌از مزد ، حقوق ، سهم‌سود و سایرمزایا ، به‌درخواست کارفرما کارمی‌کند (مادة 3 قانون کار) .

ب - کارفرما : شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر بدرخواست و بحساب او ، درمقابل دریافت حقّ‌‌السّعی ، کارکند . مدیران و مسئولان و بطورعموم کلّيّة کسانی‌که عهده‌دار ادارة کارگاه هستند ، نمایندة کارفرما محسوب‌می‌شوند (مادة 3 قانون کار) .

ج - کارگاه : محلّی که کارگر به‌درخواست کارفرما یا نمایندة او درآنجا کارکند ؛ ازقبیل مؤسّسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی‌ـ‌تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها (مادة 4 قانون کار) .

د - کارگاه خانگی : واحدهای تولیدی یا خدماتی‌یی که در محلّ‌سکونت شخص واقع‌شده‌اند و توسّط سرپرست یا افراد خانواده اداره‌شوند ؛ مانند کارگاه‌های قالی‌بافی‌یی که در خانه‌های شخصی دایرهستند .

هـ - کارگاه غیرخانگی : تمامی کارگاه‌ها در شهر یا روستای‌اصلی یا قمر که توسّط افراد یک خانواده اداره‌نشوند یا راه ارتباطی کارگاه ، خارج‌ازخانه باشد .

و – کارگاه دایمی : کارگاهی که بتواند درطيّسال ، فعّاليّت داشته‌باشد و وابستگی به فصل‌خاصّی از سال نداشته‌باشد .

ز – کارگاه فصلی : کارگاهی که فعّاليّت آن ، وابسته به فصل باشد و به‌علل‌مختلف ، انجام‌فعّاليّت درطيّسال برای آن ممکن‌نباشد .

-                 اهم اهداف و خدمات واحد بهداشت حرفه ای

بطورکلّی ، هدف بهداشت‌حرفه‌ای ، عبارت‌است از : تأمین ، نگهداری و بهبود رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین و افراد وابسته به آنها ، تاحدّممکن ، ازطریق :

الف - آموزش موازین بهداشتی به شاغلین در ارتباط با شغل آنها پیش از شروع به‌کار (که از اهمّيّت زیادی برخورداراست) و حین کار

ب - سالم‌سازی محیط‌کار ازطریق کاهش یا حذف عوامل زیان‌آور محیط‌کار

ج - بهسازی تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه‌ها

د - انجام مراقبتهای بهداشتی ، درمانی ازطریق معاینات قبل‌ازاستخدام ، دوره‌ای و اختصاصی بمنظور تعیین وضعيّت سلامت و توانایی شاغل و تشخیص بموقع بیماریهای مسری و ناشی‌ازکار

هـ - ارایة کمکهای‌اولیه در محیط‌کار ، درصورت وقوع حوادث

و - برنامه‌های مربوط به تغذیة کارگران

ز - توجّه به مسایل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط‌کار و خانوادة آنها

ح – ارایة سایر خدمات بهداشتی درراستای برنامه‌های بهداشتی کشور

 

-                 برنامه‌های دردست اجرا:

1-  برنامه بهداشت کشاورزی

2-  برنامه ایمنی شیمیایی

3-  برنامه تأمین سلامت در کارگاه‌های کوچک

4-  برنامه صنوف

5-  معاینات رانندگان

6-  برنامه بهداشت قالیبافان (بقا)

7-  برنامه کنترل و کاهش سیلیکوزیس در محیط کار

8-  برنامه کنترل و حذف گردوغبار سیلیس در محیط‌کار

9-  برنامه ارگونومی در محیط‌کار

10-     آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند (سلامت و بهداشت شاغلین درمواجهه با پسماندها)

11-     برنامه اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط‌کار

12-     برنامه بهداشت پرتوکاران

13-     کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار بیمارستانها

14-     برنامه پست امداد (ایستگاه بهگر)

15-     برنامه خانه‌های بهداشت کارگری

16-     برنامه مراکز بهداشت‌کار

17-     برنامه بهبود تغذیه کارگران

18-     برنامه اندازه‌گیری و کنترل صدا در محیط‌کار

19-     برنامه بهداشت معدنکاران

20-     برنامه کنترل و حذف آزبست از محیط‌کار

21-     برنامه مدارس مروج سلامت

22-     برنامه کنترل اچ آی وی / ایدز در محیط‌کار

23-     برنامه مقابله با آنفلوآنزا در محیط‌کار

 

-                 سطوح ارایه خدمات بهداشت حرفه‌ای به شاغلین :

1-  خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه های بهداشت

برخی خدمات بهداشت حرفه‌ای ازطریق بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه های بهداشت شهری ، به شاغلین ارایه می‌شوند

2-  مراکز بهداشتی،درمانی شهری یا روستایی :

این مراکز ، علاوه بر نظارت بر خدمات ارایه شده در خانه‌های بهداشت و پایگاه های بهداشت ، رأساً اقدام به ارایه برخی خدمات به شاغلین می‌نمایند

3-  مرکز بهداشت شهرستان :

مرکز بهداشت شهرستان ، علاوه بر نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات ارایه‌شده در خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری ، مراکز بهداشتی،درمانی ، مراکز بهداشت کار ، ایستگاه‌های بهگر ، خانه های بهداشت کارگری ، شرکتهای خصوصی ارایه‌دهنده‌ی خدمات سلامت کار و مراکز انجام معاینات سلامت شغلی ، خود نیز رأساً برخی خدمات را درجهت سلامت شاغلین ارایه می‌نماید

4-  پست امداد (ایستگاه بهگر)

ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای 20 تا 49 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد

5-  خانه بهداشت کارگری

6-  ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای 50 تا 449 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد

7-  مرکز بهداشت کار

ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای بیش‌از 500 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد

8-  شرکتهای خصوصی ارایه خدمات سلامت‌کار

برخی خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای ازطریق این مؤسسات به شاغلین و کارگاه ها ارایه می‌گردد که نظارت بر این‌مؤسسات در سطح شهرستان برعهده مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد

9-  مراکز انجام معاینات سلامت شغلی

تمامی کارگاه‌ها جهت استفاده از خدمات معاینات سلامت شغلی ، ملزم به استفاده از این مراکز (مراکز تخصصی طب‌کار ، مطبهای خصوصی دارای مجوز مربوطه و ...) می‌باشند که نظارت بر آنها در حوزه شهرستان ، برعهده‌ی مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد .

 

-                 اهم وظایف و مسئولیتهای واحد بهداشت حرفه‌ای

1-  بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی محیط‌کار

2-  ثبت نتایج بازدیدها

3-  پیگیری رفع نواقص بهداشتی و صدور اخطاریه

4-  نظارت بر نحوه‌ی فعالیت مراکز ارایه خدمات بهداشتی در محیط‌کار (پست امداد ، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار)

5-  نظارت بر نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط‌کار

6-  نظارت بر برنامه‌های کنترل و کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور

7-  نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری و مراکز بهداشتی،درمانی شهرستان ، درزمینه‌ی بهداشت حرفه ای

8-  نظارت بر کیفیت و کمیت معاینات سلامت شغلی

9-  هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های کشوری بهداشتی ، در محیطهای کاری (برنامه‌های کشوری آموزش و اطلاع رسانی گوناگون ازقبیل ایدز ، آنفلوآنزا ، مصرف روغنهای خوراکی ، دخانیات و... و بسیجهای ملی واکسیناسیون و ...) با همکاری سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان

10-         نظارت برتامین تأسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاه‌ها وکارخانجات براساس آیین‌نامه‌های مصوب

11-         برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت گروه‌های مختلف فعال درزمینه‌ی بهداشت و سلامت شاغلین اعم‌از بهورزان ، پزشکان ، کاردانان و کارشناسان بهداشتی ، بهگران و بهداشتیاران کار ، مدیران واحدهای کارگاهی و...

12-         جمع‌بندی اطلاعات آماری و ارایه به مراجع ذیصلاح

13-         نظارت بر عملکرد مسئولین بهداشت حرفه‌ای شاغل در محیطهای کار

14-         بررسی و اعلام نظر درمورد شکایتهای واصله درزمینه شرایط بهداشتی محیط‌کار به مراجع ذیصلاح

15-         اعلام تخلفات بهداشتی موجود در محیط‌کار به مراجع قانونی مربوطه

16-         پیگیری و نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار

17-         پیگیری و نظارت براجرای کلیه‌ی برنامه‌های دردست اجرای واحد بهداشت حرفه‌ای

 

 

 

 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved